หลัก ข้อมูล สมัคร ส่งผลงาน
SNRU SHORT FILM 2021

ข้อมูลเบื้องต้น

การส่งผลงาน

           หัวข้อการประกวด
           เพื่อให้นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต มีแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นให้มีอัตลักษณ์ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ โดยการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบหนังสั้นที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ในทุกสถานการณ์ โดยให้นำเสนอเนื้อหาใน 3 ด้าน (เลือกด้านใดด้านหนึ่ง) ดังนี้
1.ด้านการเรียน การเรียนในห้องเรียน การเรียนออนไลน์ หรือการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ให้สื่อ ถึงการสามารถปรับตัวอย่างไรให้เรียนแล้วมีความสุข มีหลักการ มีวิธีคิดอย่างไร
2.ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม และการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทั้งในมหาวิทยาลัย และภายนอก มหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
3.ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้อื่น หมายถึง บุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง เพื่อน แฟน เพื่อน ร่วมงาน ได้ข้อคิดเชิงสร้างสรรค์ ข้อคิดการพัฒนาตนเองได้อย่างไร

           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดหนังสั้น
1. เนื้อหาของหนังสั้นต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิต ปิดท้าย) เครดิตหัวหรือท้ายผลงานต้องใส่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่นเสียดสีและก่อให้เกิดการแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด กรณีมีภาษาถิ่นให้มีซับไตเติ้ลภาษาไทยกำกับด้วย
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องทำการผลิตเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมของหนังสั้นด้วยตนเอง ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบคณะผู้จัดโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
4. ความละเอียดอย่างน้อย 720 P อัตราส่วนขนาด 18:9 หรือ 20:9 นามสกุลไฟล์เป็น MP4
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
6. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล ใด ๆ หากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในการณีที่มีการละเมิดสิทธิ์
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8. กองพัฒนานักศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

           คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าเข้าประกวด
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกชั้นปี
2. ไม่จำกัดเพศ
3. สมัครแบบทีม ทีมละ 3-5 คน

           เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน (สามารถใช้รูปที่ถ่ายเองได้)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด/คน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน

Photo of Me
เหลือเวลาในการส่งผลงาน
หมดเขตส่งผลงาน
APPLY FOR THE CONTEST

สมัคร

คลิกที่ปุ่มข้างล่างเพื่อเข้าสู่ระบบสมัคร


SUBMIT A SHORT FILM

ส่งผลงาน

คลิกที่ปุ่มข้างล่างเพื่อส่งผลงาน